Zápis do 1.třídy - rozhodnutí o přijetí (2)

14.02.2014 09:30

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Dolní Věstonice, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

1.   uchazeč pod registračním číslem:          90/14/15     je přijat od šk.r. 2014/15 k základnímu vzdělávání

Odůvodnění:

Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Mgr., Ing. Zbyněk Háder
ředitel školy

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne:          14. 2. 2014

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:            


 

—————

Zpět